Matura ustna(nowa)... Zadanie nr 3
2013-09-28 @ 17:53:12
Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Podam wam kilka zwrotów, rad i wskazówek, które można wykorzystać podczas egzaminu dojrzałości.

Jak rozpocząć?
There are ... pictures to choose from-Są tu ... 3 obrazki do wybrania
We have ... pictures to choose from- mamy do wyboru .... obrazki

Jak wybrać?
I prefer the picture nr 1, because- Wolę obrazek numer 1, ponieważ
I'd choose...wybrałbym
Of all these pic., I'd choose the pic. ze wszystkich obrazków wybrałbym
I like the pic. no1 best podoba mi sie obrazek pierwszy
The pic. nr 1 seems to be the best option pierwszy obrazek wydaje sie byc najlepsza opcją
If I had a choice, I'd choose - gdybym miał wybór, wybrałby,
If I were to choose the best pic., that would be..

Często uczniowie popełniają ten sam błąd. Mówią I choose lub I'm choosing, co nie jest dopuszczalne przy tym zadaniu.
Już piszę dlaczego:)
I choose- oznaczałoby, że wybieram obrazki zawsze, mamy taki nawyk, tak już mam.
I'm choosing- to jest następny przykład błędu w tym zadaniu. Zdanie to znaczy, że jesteśmy w trakcie czynności, jakim jest wybieranie obrazka, a w poleceniu mamy doprowadzić do wyboru. Reakcja na to mogłaby być następująca. "No kiedy wreszcie wybierzesz ten obrazek"
Present Perfect jest najlepszym z czasów

I've chosen
I have decided to choose

Jak należy odrzucić wybór?
I wouldn't choose- nie wybrałbym
I don't like- nie podoba mi się
I don't find the first pic. very attractive- pierwszy obrazek nie wydaję się byc zbyt atrakcyjny
I wouldn't select- nie wybrałbym

Pytania będą dotyczyć ogólnych zagadnień z tematyką materiału stymulującego. Jedno z pytań będzie wymagało od Was omówienia wad i zalet.

Przed wykonaniem zadania przeznaczona jest minuta na zastanowienie. Najlepiej byłoby gdybyś w myślach formułował swoje pomysły już w języku angielskim.
Matura ustna(nowa)... Zadanie nr 2
2013-09-26 @ 12:47:37
Opis obrazka
Przed nami druga część matury ustnej, jest nią opis obrazka. W zdaniu tym najważniejsze jest odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania. Kto jest na danym obrazku, gdzie jest i co robi? Za taką wypowiedź dostaniecie cały jeden punkt, aż cały jeden punkt:). Poniżej przedstawię wam niezbędne wyrażanie, które przydadzą się podczas opisu.


ZWROTY:
In the picture I can see- Na obrazku widzę...
The picture shows/presents/ depicts- Obrazek pokazuje/ prezentuje/przedstawia
There is/are.... in the pic.- Tam jest/są ....na obrazku


Wyrażenia te mogą się pojawić:
On the right/left- po prawej/ lewej
In the left/right hand corner- w lewym/ prawym rogu
In the foreground/background/ middle(center)- Na pierwszym/ drugim planie/ po środku
In the bottom/ top- w dole górze
In front- przed
near- blisko
behind-
under-pod
above-nad
at the back- z tyłu
below- pod czymś
between-pomiędzy
among- pośród, pomiędzy

G

dy już skończycie opisywać obrazek, zadane Wam będą 3 pytania.


Pytanie 1 związane będzie z treścią zdjęcia. np. Why are they sad? Pytania to nie wydaję się skomplikowane, choć trzeba się troszkę wysilić i odpowiedzieć na nie co najmniej 2-3 zdaniach, aby dostać maksymalna ilość punktów.
Pytanie 2. Pytanie to ma na celu uzyskać opinie na jakiś temat, który związany jest oczywiście ze zdjęciem. Np. What do you think about...? What is your opinion...? Należy również powiedzieć na ten temat z 2 lub 3 zdania.
Pytanie 3. Pytanie to dotyczy przeszłości. Należy w tym przypadku użyć jedynie użyć czasu przeszłego. Pytanie to wymaga pociągnięcia tematu.

Na to zadanie mamy tylko 4 minuty, więc nie musimy wysilać się nad wypowiedziom i imponować jakiś bogatym słownictwem. Co prawda nie jest to zakazane, ale czy starczy nam czasu na odpowiedzi na pytania?
Matura ustna(nowa)... Zadanie nr 1
2013-09-26 @ 12:21:13
Zadanie 1.
Rozmowa z odegraniem roli, na szczęście nie roli aktorskiej:)
W zadaniu tym podane są 4 kwestie. Należy o nich WSPOMNIEĆ i oczywiście ROZWINĄĆ. W zadaniu tym egzaminator ma prawo poprosić Cię o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii, często zadając pytania typu:
What does it mean?
What do you mean?
What do you suggest?itd
Prawdopodobnie nie zgodzi się z którąś z waszych wypowiedzi( Nie bójcie się, bo to nie znaczy, że coś powiedzieliście źle. Macie wtedy okazję do uprzejmego bronienia swojego stanowiska.

Jak zacząć konwersację??
Możemy zacząć na kilka sposobów
np.
*I'm glad you're here. We need to talk about.../discuss...- Cieszę, że tu jesteś. Musimy porozmawiać o...
Należy pamiętać
talk about sth- rozmawiać o czymś
discuss sth- przedyskutować/ omówić coś

We have to discuss/talk about/.... Can we talk about it now?/ Have you got any free time to talk about it?
Musimy omówić... Mozemy porozmawiac o tym? Masz chwilę aby porozmawiac o tym?

Jak zasugierować wypowiedź?
Można użyć takich zwrotów:
Why don't we...?-Czemu nie mielibyśmy..?
I think we should/ought to.. Myśle, że powinniśmy
So instead of...., we could- Zamiast... moglibyśmy..
If I were you, I would go- Gdybym był Tobą, ja poszedłbym...
What do you think...?? co myslisz

Jak zgodzić się z rozmówcą?
OK, let's do that- Oki zróbmy tak
I agree- zgadzam się
I think so too- też tak myślę
Good idea!- dobry pomysł
It sounds great- brzmi świetnie
That's fine with me- nie mam nic przeciwko

Jak nie zgodzić się z odbiorcą?
I see you mean, but... Rozumiem, co masz na mysli, ale...
I'm afraid I don't agree at all- Obawima się, że zupełnie nie masz racji
I don't think that's the best idea/solution- nie wydaje się to byc najlepszym pomysłem/ roziwązaniem
This may/might /could not be the best idea- to nie może być najlepszy pomysł

Argumentacja własnego stanowiska
I thnik the best idea would be- najlepszym pomysłem byłoby
In my opinion..- moim zdaniem
I reckon-uważam, że
It seems to me that- uważam, że
It's better to..- lepiej...

Teraz czas na kompromis:)
OK, so we can ... first- Dobrze najpierw możemy...
So let's agree on..- więc zgódźmy sie na..
Ok, if you insist.- ok, skoro nalegasz
Parts of speech
2013-09-16 @ 11:14:08
There are nine different kinds of word in English. They are called 'word classes' or 'parts of speech'.

A part of speech-one of the classes into which words are divided according to their grammar, such as noun, verb, adjective, etc.

Marta is having an important test at school tomorrow . So She is rather busy.

Parts of speech
1. Verb- a word or group of words that expresses an action, an event or a state e.g am, having
2. Noun- a word that refers to a person, a place, or a thing, a quality or an activity.. e.g school, Marta, test.
3. Adjctive-a word that describes a person or thing e.g. important, busy
4.Adverb- adds information about the action, event. e.g. tomorrow, rather
5. Preposition-a word or group of words, used before a noun or pronoun to show place, position, time e.g. at
6. Determiner- is a word which is used at the beginning of a noun group to indicate. e.g. an
7.Pronounis a word that takes the place of a noun. Pronouns can be in one of three cases: subject, object, or possessive e.g. she
8. Linking word or conjunction -a word that joins words, phrases or sentences e.g. so.
9.Interjection-a short sound, word or phrase spoken suddenly to express an emotion. e.g. Oh!
popular vs famous
2013-09-15 @ 12:11:28
2 confusing words. Do you like Donald Tusk? IS he popular or famous? New English speakers often confuse these words. Learn how they are different!

A popular person is liked or enjoyed by a large number of people.
Marek is so popular in my school.It means that most people like him.

A famous person is known about by many people.
Donald Tusk is famous in Poland. Most people know him but but not necessarily they like him.
This is english blog. User writes in english. If you would like to have blog like this, you can register your own for free.
Register your own english blog
Język angielski matura z angielskiego Gramatyka angielska